TERMINOLOGIA I SKRÓTY W KYNOLOGII

· OB - Obedience, czyli posłuszeństwo. To zawody z posłuszeństwa, które mają 4 klasy. Od 0 do 3. Po skrócie "OB" wpisuje się numer zaliczonej klasy na egzaminie np. OB 1.

· BH (Begleithundeprüfung) – egzamin składający się z dwóch części: posłuszeństwa i socjalizacji.

· PT - Pies Towarzyszący. Ten egzamin/zawody z posłuszeństwa dzieli się na 3 stopnie,  numerki za skrótem PT określają stopień zdanego egzaminu, np. PT 1.

· PTT - Pies Towarzysząco-Tropiący, czyli egzamin/zawody składające się z dwóch dyscyplin: tropienia i posłuszeństwa. Ma 2 stopnie trudności: PTT 1 i PTT2.

· IPO – Internationale Prüfungsordnung; egzamin obronny składający się z trzech dyscyplin: tropienia (A), posłuszeństwa (B) i obrony (C). Ma cztery stopnie trudności, kolejno V,1,2,3, które zapisuje się po skrócie: IPO V, IPO 1, itd. Należy zaznaczyć, że nie we wszystkich krajach odbywa się egzamin IPO V (litera V pochodzi od Vorstufe czyli wstępny).

· IPO-FH – Internationale Fährtenhundeprüfung; egzamin tropieniowy, na który składają się dwa dni śladów układanych dzień po dniu. Każdy ślad składa się z ok. 1800 kroków, 8 odcinków, 7 załamań, 7 przedmiotów.

· AD – Ausdauerpruefung – niemiecki egzamin wytrzymałościowy składający się m.in. z biegu przy rowerze na odcinku 20 km zakończony krótkim testem posłuszeństwa.

· FH – Fährtenhundeprüfung Stufe; niemieckie egzaminy tropieniowe podobne do IPO-FH. Mają dwa stopnie trudności FH1 i FH2.

· SchH – Schutzhund; niemiecki egzamin/zawody podobny do IPO, został zastąpiony VPG.

· VPG - Vielseitigkeitsprüfung für Gebrauchshunde; niemiecki egzamin/zawody podobny do IPO posiada 3 stopnie trudności: VPG 1, itd.

· FPR - Fährtenprüfung ; niemiecki egzamin składający się tylko z części tropieniowej. Ma trzy stopnie trudności odpowiadające stopniom trudności części tropieniowej w IPO (1,2,3).

· SPR - Schutzdienstprüfung; niemiecki egzamin składający się tylko z części obronnej. Ma trzy stopnie trudności odpowiadające stopniom trudności części obronnej w IPO (1,2,3).

· UPR - Unterordnungprüfung; niemiecki egzamin składający się tylko z części posłuszeństwa. Ma trzy stopnie trudności odpowiadające stopniom trudności części posłuszeństwa w IPO (1,2,3).

· ZPR - Zuchttauglichkeitsprüfung; niemiecka kwalifikacja hodowlana składająca się z opisu eksterieru i testów psychicznych.

· KKI 1 – koerklasse - niemiecka licencja hodowlana.

· HD – Hip Dysplasia; dysplazja stawów biodrowych. Stopień dysplazji jest określany literką po myślniku np. HD-A. Rozróżnia się pięć stopni dysplazji: W Polsce: A – stawy wolne od dysplazji , B - prawie normalne stawy biodrowe wolne od dysplazji, C –nieznaczna (lekka) dysplazja, D – umiarkowana średnia dysplazja, E –ciężka dysplazja. W niemieckiej nomenklaturze przy literach A, B itd. dodatkowo stawia się liczby 1 lub 2, które oznaczają dokładniejszy stopień zaawansowania dysplazji, wyniki w niemczech dopuszczające do hodowli to: Normal, Fast Normal, Noch Zugelassen

· ED – Elbow Dysplasia; dysplazja stawów łokciowych. Przy zapisie skrótu stopień dysplazji jest określany dla każdego łokcia z osobna (lewy/prawy łokieć). Rozróżnia się cztery rodzaje dysplazji: 0 – staw wolny od dysplazji, 1 – dysplazja małego stopnia, 2 - dysplazja średniego stopnia, 3 - dysplazja dużego stopnia. Przykładowe zapisy ED 0/0, ED 1/0, ED 0/2.

· Dysplazja stawów biodrowych i łokciowych jest najczęściej występującą chorobą u psów ras dużych. Może mieć podłoże zarówno genetyczne, jak i mechaniczne, dlatego do czasu kompletnego zasklepienia się stawów (ok. 18 miesiąca życia) psy powinny być szczupłe i nie powinny obciążać stawów poprzez skoki, długie jednostajne biegi przy rowerze itp.

· DNA – badanie na zgodność genotypu z genem rodziców.

· DNA gpr. – potwierdzenie badania DNA – oznacza , dany pies/suka faktycznie jest potomkiem opisanych w rodowodzie rodziców.

· ZW (HD Zuchtwert) -  współczynnik genetycznej skłonności do przekazywania potomstwu genów odpowiedzialnych za wystąpienie dysplazji stawu biodrowego.

· Int.Ch. – Interchampion; Międzynarodowy Champion. Tytuł został zastąpiony tytułami C.I.B. oraz C.I.E.

· C.I.B. – Champion International de Beauté; Międzynarodowy Champion Piękności.

· C.I.E. – Champion International d'Exposition; Interchampion/Międzynarodowy Champion Wystawy.

· Ch. – champion danego kraju, np: Ch.Pl. - Champion Polski.

· Mł.Ch. – Młodzieżowy champion danego kraju, np. Mł.Ch.Pl. - Młodzieżowy Champion Polski.

· Ch.Dt.VDH – Champion VDH - niemieckiego Związku Kynologicznego (inaczej Champion Niemiec).

· Zw. – zwycięzca: może być danego kraju, europy, świata lub klubu. Tytuł przyznawany co roku na wystawie Europejskiej, Światowej, Klubowej. W Polsce tytuł Zwycięzcy Polski przyznawany jest podczas międzynarodowej wystawy w Poznaniu i jest on zapisywany np. Zw.Pl'12.

· Mł. Zw. – Młodzieżowy zwycięzca, może być danego kraju, europy, świata lub klubu. Tytuł przyznawany co roku.

· Zw. Mł – Zwycięzca Młodzieży; Tytuł ten może otrzymać na każdej wystawie (nie dotyczy wystawy championów) i w każdej rasie pies oraz suka, które uzyskają w klasie młodzieży ocenę doskonałą i lokatę pierwszą.

· Naj. Jun. – Najlepszy Junior; Tytuł ten jest przyznawany poprzez porównanie Zwycięzców Młodzieży psa i suki.

· CWC – Certyfikat na Wystawowego Championa; wniosek na Championa Polski. W każdej rasie certyfikaty mogą otrzymać psy i suki, które uzyskały ocenę doskonałą z lokatą pierwszą w klasie pośredniej, otwartej, użytkowej i championów, bez względu na liczbę konkurentów.

· CAC – Certyfikat Au Championat; wniosek na championa danego kraju (w zależności gdzie został przyznany). Zasady przyznawania CAC różnią się od siebie w zależności od kraju.

· CACIB – Certificat d'Aptitude au Championnat International de Beauté, czyli Międzynarodowy Certyfikat Wystawowego Championa Piękności. Na wystawie międzynarodowej, organizowanej pod patronatem FCI, sędzia może przyznać certyfikat CACIB wymagany do uzyskania tytułów C.I.B. i/lub C.I.E. dla jednego psa i jednej suki w rasie, bez względu na liczbę konkurentów. O CACIB konkurują w drodze porównania psy (suki) z oceną doskonałą, lokatą pierwszą z klasy pośredniej, otwartej, użytkowej i championów. CACIB podlega zatwierdzeniu przez FCI.

· res.CACIB – reserve Certificat d'Aptitude au Championnat International de Beauté, czyli rezerwowy Międzynarodowy Certyfikat Wystawowego Championa Piękności. Po przyznaniu CACIB-u sędzia przywołuje do porównania drugiego doskonałego psa z klasy, z której pochodzi zwycięzca, i porównując taką nową stawkę, może przyznać rezerwowy CACIB (res.CACIB). Jeśli pies, który otrzymał CACIB, spełnia w dniu wystawy warunki do przyznania mu przez FCI jednego z wymienionych tytułów lub jeśli przyznany mu CACIB nie zostanie zatwierdzony przez FCI z innych powodów - wniosek CACIB przechodzi na zdobywcę rezerwowego CACIB (res. CACIB).

· Zw. Pies – Zwycięzca Pies; Tytuł ten może otrzymać na każdej wystawie jeden samiec w rasie. Wybór tego samca jest dokonywany pośród psów z ocenami doskonałymi i pierwszymi lokatami z klasy pośredniej, otwartej, użytkowej i championów, które konkurują ze sobą w tzw. porównaniu.

· Zw. Suka – Zwycięzca Suka; Tytuł ten może otrzymać na każdej wystawie jedna suka w rasie. Wybór tej suki jest dokonywany pośród suk z ocenami doskonałymi i pierwszymi lokatami z klasy pośredniej, otwartej, użytkowej i championów, które konkurują ze sobą w tzw. porównaniu.

· NDPwR – Zwycięzca Pies.
· NDSwR – Zwycięzca Suka.

· ZR – Zwycięzca Rasy; O tytuł ten konkurują psy i suki, które na danej wystawie zdobyły tytuły: "Zwycięzca Młodzieży", "Zwycięzca" oraz te, które w klasie weteranów uzyskały ocenę doskonałą z I lokatą. Tytuł ten przyznawany jest jednoosobowo przez sędziego oceniającego w ringu psy danej rasy.

· BOS – Best of Sex; międzynarodowe określenie tytułu Zwycięzca Pies/Suka, odnosi się bowiem do obu płci.

· BOB – Best of Breed; międzynarodowe określenie tytułu Zwycięzca Rasy.

· JBIS – Junior Best in Show; Najpiękniejszy Junior Wystawy - udział w wyborze biorą psy oraz suki, które na danej wystawie otrzymały tytuł "Najlepszy Junior w Rasie". Wybory dokonywane są w ringu honorowym, kolejno w grupach FCI przez tego samego sędziego. Z każdej grupy sędzia wybiera od 0 do 3 finalistów bez przyznawania im lokat. Po dokonaniu wyboru we wszystkich prezentowanych w tym dniu wystawy grupach, finaliści wracają na ring i spośród nich sędzia wybiera i ustawia na lokatach 4 psy.

· BIS – Best In Show; Najpiękniejszy Pies Wystawy - o tytuł ten konkurują zwycięzcy poszczególnych grup. W ringu honorowym, wyznaczony sędzia dokonuje jednoosobowo wyboru, przyznając 1, 2, 3 i 4 miejsce.

· BOG – Best of Group; Zwycięzca Grupy - o tytuł ten konkurują psy i suki, które na danej wystawie zdobyły tytuł "Zwycięzca Rasy" oraz należą do tej samej grupy ras (wg podziału FCI). W ringu honorowym wyznaczony przez organizatora sędzia dokonuje jednoosobowo wyboru, przyznając 1, 2, 3 i 4 miejsce.

· WO,O, MO – wybitnie obiecujący, obiecujący, mało obiecujący (oceny w klasie szczeniąt)

· VA – doskonały wyróżniony.
· Dosk.-V – ocena doskonała
· Bdb, SG – ocena bardzo dobra.
· Db. G – ocena dobra.
· Dost.U – ocena dostateczna.
· EZ – wycofany za zgodą lekarza weterynarii.